سفارش میزبانی وب

سفارش
نویسنده: آرمین دیزاین
بازدید: 3536
نظرات: 8
01
خرداد
3
 

SLAB 1
30,000 تومانسالیانه
فضای دیسک200 مگابایت
پهنای باند2 گیگابایت
دیتابیس1 عدد
ساب دامیننامحدود
پارک دامینندارد
دامین اضافهندارد
SLAB 2
50,000 تومانسالیانه
فضای دیسک500 مگابایت
پهنای باند5 گیگابایت
دیتابیس2 عدد
ساب دامیننامحدود
پارک دامینندارد
دامین اضافهندارد
SLAB 3
80,000 تومانسالیانه
فضای دیسک1000 مگابایت
پهنای باند10 گیگابایت
دیتابیس5 عدد
ساب دامیننامحدود
پارک دامینندارد
دامین اضافهندارد
SLAB 1
120,000 تومانسالیانه
فضای دیسک1 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد
SLAB 2
160,000 تومانسالیانه
فضای دیسک2 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد
SLAB 3
200,000 تومانسالیانه
فضای دیسک3 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد
SLAB 1
200,000 تومانسالیانه
فضای دیسک1 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهنامحدود
SLAB 2
300,000 تومانسالیانه
فضای دیسک2 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهنامحدود
SLAB 3
400,000 تومانسالیانه
فضای دیسک3 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهنامحدود
SLAB 1
120,000 تومانسالیانه
فضای دیسک1 گیگابایت
پهنای باند5 گیگابایت
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد
SLAB 2
170,000 تومانسالیانه
فضای دیسک2 گیگابایت
پهنای باند10 گیگابایت
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد
SLAB 3
220,000 تومانسالیانه
فضای دیسک3 گیگابایت
پهنای باند15 گیگابایت
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد
SLAB 1
40,000 تومانسالیانه
فضای دیسک200 مگابایت
پهنای باند2 گیگابایت
دیتابیس1 عدد
ساب دامیننامحدود
پارک دامینندارد
دامین اضافهندارد
SLAB 2
60,000 تومانسالیانه
فضای دیسک500 مگابایت
پهنای باند5 گیگابایت
دیتابیس2 عدد
ساب دامیننامحدود
پارک دامینندارد
دامین اضافهندارد
SLAB 3
90,000 تومانسالیانه
فضای دیسک1000 مگابایت
پهنای باند10 گیگابایت
دیتابیس5 عدد
ساب دامیننامحدود
پارک دامینندارد
دامین اضافهندارد
SLAB 1
140,000 تومانسالیانه
فضای دیسک1 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد
SLAB 2
180,000 تومانسالیانه
فضای دیسک2 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد
SLAB 3
220,000 تومانسالیانه
فضای دیسک3 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد
SLAB 1
230,000 تومانسالیانه
فضای دیسک1 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهنامحدود
SLAB 2
330,000 تومانسالیانه
فضای دیسک2 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهنامحدود
SLAB 3
430,000 تومانسالیانه
فضای دیسک3 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهنامحدود
SLAB 1
140,000 تومانسالیانه
فضای دیسک1 گیگابایت
پهنای باند5 گیگابایت
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد
SLAB 2
190,000 تومانسالیانه
فضای دیسک2 گیگابایت
پهنای باند10 گیگابایت
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد
SLAB 3
240,000 تومانسالیانه
فضای دیسک3 گیگابایت
پهنای باند15 گیگابایت
دیتابیسنامحدود
ساب دامیننامحدود
پارک دامیننامحدود
دامین اضافهندارد